Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Funnel Club – Training, strategie en implementatie.

Artikel 1: Definities
• Funnel Club: Funnel Club, eenmanszaak, gevestigd te (5371 CP) Ravenstein aan de Doolhof 2 D, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59921226, zijnde de Opdrachtnemer.
• Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een Overeenkomst met Funnel Club aangaat of aan wie Funnel Club een aanbieding heeft uitgebracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
• Overeenkomst: iedere Overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Funnel Club en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en Overeenkomsten met Funnel Club.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
2.4 Funnel Club is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3: Aanbiedingen en Overeenkomsten
3.1 Alle door Funnel Club gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Funnel Club uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
3.2 Een Overeenkomst tussen Funnel Club en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Funnel Club aan Opdrachtgever verzonden aanbieding schriftelijk door Opdrachtgever wordt geaccepteerd of op het moment dat Funnel Club met instemming van Opdrachtgever aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen.

Artikel 4: Uitvoering opdracht
4.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Funnel Club het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
4.2 Funnel Club is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen.
4.3 Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.
4.4 Funnel Club baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Hierbij mag Funnel Club ervan uit gaan dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie juist is.
4.5 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Funnel Club zijn verstrekt, heeft Funnel Club het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6 Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door Funnel Club wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Applicatiegebruik online trainingen/leermiddelen
5.1 Funnel Club draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en het netwerk. Funnel Club aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit op enig moment niet beschikbaar is vanwege een reden buiten haar om, zoals storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
5.2 Opdrachtgever dient de applicatie en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.
5.3 Indien Opdrachtgever het gestelde in artikel 5.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat, is Funnel Club gerechtigd de toegang van Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig te blokkeren en zijn gegevens van de server te verwijderen. In dat geval kan Opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding doen gelden en is Opdrachtgever gehouden alle schade ten gevolge van de overtreding aan Funnel Club of derden te vergoeden.
5.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de toegangsgegevens van de applicatie aan derden te verstrekken of de applicatie op andere wijze door derden te laten gebruiken.
5.5 Funnel Club draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
5.6 Funnel Club is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor onderhoud of voor verbetering van het systeem en/of de applicatie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1 Funnel Club is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel blijkt.
6.2 Funnel Club is aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, indien er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Funnel Club en de ontstane schade het rechtstreekse gevolg is van een dergelijk handelen.
6.3 De aansprakelijkheid van Funnel Club is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Funnel Club in het betreffende geval zal worden uitgekeerd, te vermeerderen met het door Funnel Club te betalen eigen risico.
6.4 Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Funnel Club onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Funnel Club voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
6.5 Funnel Club is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
6.6 Funnel Club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht.
6.7 Funnel Club is nimmer aansprakelijk voor indirecte- en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.8 Opdrachtgever vrijwaart Funnel Club voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Funnel Club en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.
6.9 Indien Opdrachtgever aan Funnel Club informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade zal door Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 7: Tarieven, kosten en prijzen
7.1 De door Funnel Club opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
7.2 Indien Funnel Club werkzaamheden op locatie bij Opdrachtgever verricht, is Funnel Club gerechtigd om naast de vergoeding genoemd in artikel 1, reiskosten à 0,19 per kilometer in rekening te brengen.
7.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Funnel Club of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door Funnel Club gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
7.4 Indien er ten aanzien van de overeengekomen opdrachtsom een vaste prijsafspraak (fixed fee) is gemaakt, dient de overeengekomen opdrachtsom in twee termijnen te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De eerste termijnbetaling ad 50% van de overeengekomen opdrachtsom dient te geschieden voor aanvang van de werkzaamheden. De tweede termijnbetaling dient te geschieden na beëindiging van de werkzaamheden.
7.5 Standaard geldt een opdrachtduur van 3 maanden, tenzij anders aangegeven in de offerte. Wanneer de werkzaamheden door Funnel Club niet afgerond kunnen worden binnen het afgesproken traject, omdat Funnel Club in afwachting is van aanlevering door de Opdrachtgever, brengt Funnel Club de resterende 50% aan het eind van het afgesproken traject (standaard na 3 maanden) in rekening.

Artikel 8: Betaling
8.1 De Opdrachtgever is gehouden de factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen op het door Funnel Club aangegeven rekeningnummer, tenzij anders overeengekomen.
8.2 Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties of andere klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.
8.3 De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot op de dag van algehele voldoening over het hele opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd, alsmede de door Funnel Club gemaakte, respectievelijk verschuldigde, buitengerechtelijke kosten.
8.4 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

Artikel 9: Annuleringsvoorwaarden
9.1 Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Funnel Club, niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
• Annuleren van deelname aan de Strategiedag: in dat geval is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen fixed fee verschuldigd. Dit betreft de aanbetaling conform artikel 7 lid 4.
• Annuleren van een online training: annuleren is niet mogelijk. Tevens vindt er geen restitutie van de betaalde vergoeding plaats.
• Annuleren van de implementatie van een funnel: in dat geval is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen fixed fee verschuldigd. Dit betreft de aanbetaling conform artikel 7 lid 4.
9.2 Funnel Club behoudt zich het recht voor om deelnemers van een (online) training die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de Opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Funnel Club.

Artikel 10: Tussentijdse wijziging of beëindiging van de opdracht
10.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht ontstaat op verzoek van of door toedoen van de Opdrachtgever, zal Funnel Club de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk zal dit aanvullend in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.
10.2 Beide partijen kunnen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
10.3 Indien door de Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft Funnel Club desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.
10.4 Funnel Club mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Funnel Club houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 11: Klachten
11.1 Alle klachten terzake van de verrichte werkzaamheden en/of betreffende de factuur, dienen schriftelijk binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht aan Funnel Club kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de uitgevoerde opdracht en/of de factuur.
11.2 Ingeval van een klacht over de uitgevoerde opdracht of geleverde dienst heeft Funnel Club de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde tarief. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Funnel Club slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12: Intellectuele eigendom
12.1 Funnel Club behoudt zich alle rechten voor van alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op door Funnel Club vervaardigde voortbrengselen van menselijke geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever.
12.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden schriftelijke stukken, werkwijzen, adviezen, modellen en andere voortbrengselen van menselijke geest van Funnel Club een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Funnel Club. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van Overeenkomstige toepassing.

Artikel 13: Vertrouwelijkheid
13.1 Zowel Funnel Club als Opdrachtgever staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij verkregen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.
13.2 Funnel Club zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
14.1 Op alle met Funnel Club gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen met betrekking tot of verband houdende met een met Funnel Club gesloten Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.